Search form

Ɨtaikena Peba 16:2

2Ɨ gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yepiya re wekenonj Listra taunɨnd dɨde Ikoniyon taunɨnd, kea Timotend yɨmjateno da, “Ton re b'ogɨl rɨga e.”