Search form

Ɨtaikena Peba 16:20

20Ɨ ket ton ten eyo onggɨt taun yɨr ɨpka rɨga wa pɨlwa de b'ɨsagɨkapu pɨpmet wa, dɨde endento da, “Osiemb rɨga re Ju rɨga i, ɨ tonsi ukoi bebɨg aramiteninya meraina taunɨnd.