Search form

Ɨtaikena Peba 16:22

22Ɨ re rɨgap yepiya re wekenonj onggɨt b'ɨsagɨkapu pɨpmetɨnd utkundo towaina yɨt, ton yɨpand gɨlgɨl danda kɨma yɨt apurento towa pɨlɨnd negɨr ma b'ɨsagɨka omnɨkam. Sɨ onggɨt penaemb ket taun yɨr ɨpka rɨgap ten kobɨrgɨm atogɨko, dɨde rɨga engauto ten ɨraskam.