Search form

Ɨtaikena Peba 16:24

24Ɨ onggɨt sɨbɨbmet yɨr ɨpka rɨgat onggɨt towaina b'ingawa yɨt rɨrɨrɨnd ten akatonj, dɨde ket eyonj yɨpa sɨbɨbmet wɨngɨrjog kok wa. Dɨde ton ket towaina pɨs danda kɨma ayɨnkak ke ejobɨkinonj wulɨm pɨlɨnd.