Search form

Ɨtaikena Peba 16:25

25Ɨ yama re ket sɨdɨr yokatonj, Pol ake Sila yɨr opmitenonda, dɨde Godɨnd ewangaya ger atanginonda. Ɨ komkesa sɨbɨbmet rɨgap kea ten utkundeno.