Search form

Ɨtaikena Peba 16:28

28Ɨ re ton momta tilenggyam b'ɨpopɨm awonj, Pol ukoi ara kɨma tin yomnonj da, “Goro negɨrjog mɨle omnɨkɨm mor jɨwɨnd. Sɨn opima dɨkɨnd komkesa wekenyɨn.”