Search form

Ɨtaikena Peba 16:31

31Ɨ todaka mɨra yomnonda da, “Yonggyam Yesund gar ke utkunda ke yokate! Ra man tin gar ke utkunda ke okasɨt, God ɨta yɨrkokar takainy man dɨde moina rɨgawar yepim re wekeny moina metɨnd.”