Search form

Ɨtaikena Peba 16:32

32Ɨ ton ket Yonggyamɨmna b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt usenenainonda yɨpand ti pɨlwa dɨde komkesa rɨga yepiya re wekenonj tina metɨnd.