Search form

Ɨtaikena Peba 16:35

35Ɨ ɨspari ke ket taun yɨr ɨpka rɨgap towa bage rɨga etmɨkurto sɨbɨbmet yɨr ɨpka rɨgam pɨlwa, ɨ yomno da, “Osiemb rɨga nɨmog tapenjɨt!”