Search form

Ɨtaikena Peba 16:38

38Ɨ re onggɨt bageyam rɨgap taun yɨr ɨpka rɨga wa pɨlwa wuwonj, ton kea ten wumɨr amnento onggɨtyam Polɨmna opureni yɨtkak. Ɨ re ton utkundo, ton ma sobijog na moga aukɨto, nokɨp Pol ake Sila endenonda da, “Sɨn re Roma rɨga nyɨ kɨma i. Sɨ ton ma rɨrɨr na sɨn nenegɨr kana nɨraskɨmi dɨde sɨbɨbmet wa noramismi b'obogɨl ɨsagɨki kesa.”