Search form

Ɨtaikena Peba 16:39

39Sɨ onggɨt penaemb taun yɨr ɨpka rɨgap tuwonj sɨbɨbmet wa, ɨ ton ket b'obogɨl kear yɨt amneno Pol ake Sila. Ɨ dɨde ket ton sɨbɨbmet ke ten wang eyo bau wa odede b'arkita kɨma da, “Wɨn ket ɨrarya onggɨtyam taun.”