Search form

Ɨtaikena Peba 16:40

40Ɨ re ton opendonda sɨbɨbmet ke, ton ekonda Lidiyam met wa, ɨ ademb de gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar adarinonda, ɨ dɨde ket b'ugowa yɨt amneninonda. Seg ket ton Pilipo taun ke yiwatonda.