Search form

Ɨtaikena Peba 16:5

5Sɨ onggɨt penaemb komkesa sosi towaina gar ke utkunda re danda kɨma na owɨnkɨto, dɨde ket ita bibɨrɨnd kea jogjog rɨga b'usmurena wuwenonj sosi wa b'inkitam.