Search form

Ɨtaikena Peba 16:6

Pol Makedoniya Rɨga Liyalliyal Yɨr Yongonj

6Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngat Pol dɨde ton kɨma rɨga agokeneninonj God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta omnenam Asiya eriya wɨngɨrɨnd. Sɨ onggɨt penaemb ton ket wuwenonj Prigiya eriya dɨde Galatiya eriya nata.