Search form

Ɨtaikena Peba 16:7

7Ɨ re ton opekto Misiya gou ngɨrpu wa, ton pop b'atonkento menonɨm de Bitiniya eriya wa. Ajɨ Yesumna Wɨngawɨngat maka ten enjɨkisinonj menonɨm de onggɨt eriya wa.