Search form

Ɨtaikena Peba 16:9

9Ɨ re Pol Trowa wa yɨbnonj, yɨpa sɨwɨnyɨnd ton liyalliyal yɨr yongonj yɨpa Makedoniya rɨga onyitand. Ɨ ton ket Polɨnd yerkitonj da, “Man metket Makedoniya wa dɨde sɨn yɨm notkainyɨt!”