Search form

Ɨtaikena Peba 17:10

Pol ake Sila Beroiya wa Ekonda

10Ɨ re ket sɨwɨny awonj, odenja ket gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwarɨp Pol ake Sila etmɨkito Beroiya taun wa. Ɨ re ton opendonda Beroiya taun wa, ton ket ekonda Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa.