Search form

Ɨtaikena Peba 17:11

11Tesalonika rɨga re b'ogɨl nony menamena rɨga na. Ajɨ Beroiya rɨga re ma ɨja na opi re Tesalonika rɨga re dɨde, sɨ ton re b'ogɨljog nony menamena kɨma mɨle rɨga na. Ɨ re Pol ake Sila God ma yɨt apureninonda, ton ma sobijog gar singi kɨma na towaina yɨtkak akatento. Ɨ ton kwa ket ita bibɨrɨnd b'obogɨl yɨr eyenento yɨna peba kɨma ongwatam da mɨnda rɨka onggɨtyam towaina yɨtkak re rɨrɨrkɨp im yɨna peba kɨma o ma rɨrɨr im.