Search form

Ɨtaikena Peba 17:12

12Sɨ onggɨt penaemb towa wɨngɨrɨnd jogjog Ju rɨga, ɨ ukoi nyɨ kɨma Grik kongga, ɨ dɨde ma yɨpa kɨma Grik rɨgap Yesund gar ke utkunda ke yokateno.