Search form

Ɨtaikena Peba 17:13

13Ɨ re Tesalonika Ju rɨgap wumɨr yokateno da Pol re Beroiya taun nate God ma yɨt pɨtapɨta omnena yiyeny, ton kwa kea ket wuwonj demb de Beroiya taun wa. Ɨ ɨtaemb ket Tesalonika Ju rɨgap Beroiya taun rɨga yɨt ke kom ɨdrɨka eyenento Pol ake Sila, towa pɨlɨnd soro omnɨkam dɨde kwa negɨr omnɨkam odede rɨja na re ton gar ke utkunda rɨga amnento Tesalonika taunɨnd.