Search form

Ɨtaikena Peba 17:14

14Sɨ onggɨt wɨnɨnd odenja ket gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwarɨp nɨnda wang iyoi rɨga kɨma Polɨnd yɨtmɨkito menonɨm ngɨrpu de sɨpa yuru wa. Ajɨ Sila ake Timote re omanda dɨkɨnd Beroiya taunɨnd ebnonda.