Search form

Ɨtaikena Peba 17:15

15Rɨga yepiya re Polɨnd wang yiyo, kea ton kɨma wuwonj ngɨrpu de Aten wa. Ɨ ton ket Polɨm pɨlke Sila ake Timote towanɨm b'ingawa yɨt yokato odede da, “Wɨn b'ogla wanakana tetkya kor pɨlwa!” Ɨ ton ket ɨtekto Beroiya taun wa.