Search form

Ɨtaikena Peba 17:17

17Sɨ onggɨt penaemb ton God ma yɨt esɨpkenainonj Ju rɨga dɨde Godɨnd ewangaya God ma obagɨki kesa rɨga wa Ju rɨga waina yɨr opmitenapu metɨnd. Ɨ dɨde ton kwa ket ita bibɨrɨnd kea God ma yɨt esɨpkenainonj rɨga wa yepiya re wuwenenonj maket wa.