Search form

Ɨtaikena Peba 17:18

18Ɨ Pol Yesum gatab dɨde Tina utnyita gatab God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt pɨtapɨta amneninonj rɨga wa pɨlwa. Sɨ onggɨt penaemb re nɨnda Epikuriyo ouyaena rɨga dɨde nɨnda Stoiko ouyaena rɨga utkundento, ton nonysɨpsɨp kɨma yɨt b'ugwatena wuwenonj Pol kɨma. Sɨ towa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap endento da, “Onggɨt yɨtrɨbam rɨgat nangga singi gatab yɨt im apureniny?” Ɨ kwa nɨnda rɨgap endento da, “Ton rɨka pɨtapɨta amneniny re nɨnda b'enga god wa gatab yɨt im.”