Search form

Ɨtaikena Peba 17:2

2Ɨ Pol tina get ke mɨle kenaemb b'ɨgaronj Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa onggɨt taunɨnd. Ɨ tina get ke mɨle re ɨja naemb jɨ rada Pol menon okas yɨpa tungg wa, ton adea naska yikenenonj Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa ten odaram. Ɨ ton ket ademb de yikenonj nowa sande wɨngɨrɨnd ita Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd, dɨde ket ten ouyaena eyeninonj yɨna peba ke.