Search form

Ɨtaikena Peba 17:20

20Mop nokɨp man nɨnda b'enga wɨp ouyaena im eyeninyɨt sowa pɨlwa. Sɨ onggɨt paim sɨn singi im wumɨr awowɨm nangga gatab im jɨ onggɨtyam moina yɨtkak.”