Search form

Ɨtaikena Peba 17:21

21Onggɨt wɨnɨnd komkesa Aten taun rɨga dɨde nɨnda kantri ke Aten taun wa wereni rɨgap makwa nangga wɨko na amnɨkenento, ajɨ ɨna nena mana wɨn yokateneno sisɨl nony menamena gasa utkundam dɨde opurenam.