Search form

Ɨtaikena Peba 17:22

22Ɨ Pol ket onyitonj Areopago b'eoma wɨngɨrɨnd, ɨ yindonj da, “Wɨn Aten rɨga! Kon wumɨr yokasmɨn da wɨn re kupka gar singi kɨma b'engabenga god ewangaya rɨga im.