Search form

Ɨtaikena Peba 17:23

23Ɨ kon waina taun nata nekenenyɨn dɨde b'obogɨl yɨr angeneninyɨn komkesa waina ewangaya gasa. Ɨ kon kea yɨpa sɨ gasa oramkapu kasa yodarmɨn, ɨ onggɨtyam sɨ gasa oramkapu kasa kumbɨnd odede ɨrɨki yɨbnyɨm da, ‘Wumɨr auki kesa godɨm pɨlwa’. Sɨ wɨn ma wumɨr im onggɨtyam waina ewangaya god, ajɨ wɨn onggɨtyam wumɨr auki kesa god e yewangaenenya. Sɨ onggɨt paemb kon wa pɨtapɨta tamnenaen onggɨtyam God gatab rɨnte re wɨn ma wumɨr im.