Search form

Ɨtaikena Peba 17:24

24Sɨ God yet re amnɨkinonj komkesa wub kumbɨnd gasa dɨde gowukoi ɨ dɨde komkesa gasa onggɨt wɨngɨrɨnd, Ton re wub ake gowɨm Yonggyam e. Sɨ Ton ma ɨta yɨbɨm rɨgaina yɨm ke orangi yɨnametɨnd.