Search form

Ɨtaikena Peba 17:25

25Ɨ kwa ra Ton singi tainy Tina ingaena gasa omnɨkam, men rɨgap ma rɨrɨr e Tin yɨm okawam yɨm ke omnɨki gasa ke. Mop nokɨp Ti rɨrɨrjog im komkesa gasa. Ajɨ tontemb jɨ Rɨga yete re mera, komkesa rɨga wa yɨrkokar ɨ nyonya unggulita ɨ dɨde komkesa gasa nogoneneniny meranɨm yilo wɨmenam.