Search form

Ɨtaikena Peba 17:27

27Ɨ God nok pena gasa odede amnɨkinonj, nokɨm da ra rɨgap Tin oraka iyenyi, ɨdenat ton Tin odari. Sɨ Ton ma mera yɨpayɨpa rɨgam pɨlke pajapaja e yɨbɨm.