Search form

Ɨtaikena Peba 17:28

28Mop nokɨp men yilo yokatenyu, ɨ mumamuma ainindam, ɨ dɨde wɨmena wuwenyɨn re komkesa Ti pɨlnasim. Ɨ kwa wa wɨngɨrɨnd yɨpa rɨgat ger yeongkonj odede da,

‘Mop nokɨp men re kwa Tina b'ɨga im.’