Search form

Ɨtaikena Peba 17:29

29Sɨ ɨmɨnjog e, men re God ma b'ɨga im. Sɨ God re Yɨnayɨna Rɨga e, dɨde men re Tina kukɨp rɨga im. Ajɨ rɨgap opima towaina multekɨp ke Godɨmna wɨp akɨka eyenenanj gold o silba o gɨmo ke, dɨde nonyɨk b'amdenenanj da ɨtemb re ɨmɨnjog God e ewangayam. Sɨ rɨngma, men rɨrɨr e Yɨnayɨna God omnɨkam rɨgaina multekɨp ke o gowukoi gasa ke? Ma rɨrɨr e. Sɨ goro odede nonyɨk b'amdeninum.