Search form

Ɨtaikena Peba 17:3

3Ɨ ton ket God ma yɨtkak towa esɨpkenenainonj dɨde ɨmɨnjogɨm pɨtapɨta amneninonj da, “Keriso b'ogla b'ɨdgotnena kɨma uj okas, dɨde ket uj ke tutnyis.” Ɨ dɨde ɨngkenaemb ton b'usaya ɨmɨnjogɨm yomnenonj da, “Ɨtemb Yesu yena re kon wa pɨlwa pɨtapɨta yomnenyɨn re Keriso e.”