Search form

Ɨtaikena Peba 17:30

30Ɨ naska wɨnɨnd re rɨga maka wumɨr wekenonj yete God, sɨ ton odede negɨr mɨle jabajaba amnɨkenento. Ɨ God daka maka towaina negɨr mɨle ogenka eyeninonj negɨr ma b'ɨsagɨkam. Ajɨ yu Ton komkesa gowukoyɨnd rɨga engaeniny gar engendam towaina negɨr mɨle ke de Ti pɨlwa.