Search form

Ɨtaikena Peba 17:31

31Mop nokɨp God kea tulatula bibɨr yobagendonj negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle ke ɨsagɨkam komkesa gowukoi. Ɨ Ton onggɨtyam b'ɨsagɨka mɨle wɨp iyenam yɨpa Rɨga yobagendonj, dɨde ket yɨtmɨkitonj onggɨt gowukoi wa. Ɨ re ɨtemb Rɨga uj awonj, God kea Tin uj ke yutnyitonj. Sɨ ɨngkenaemb Ton komkesa rɨga auyaeninonj ɨmɨnjog ke okatam da ɨtemb Rɨga re b'ɨsagɨka Rɨga e.”