Search form

Ɨtaikena Peba 17:34

34Ajɨ nɨnda rɨga b'atoukɨto Pol kɨma, dɨde ket Yesund gar ke utkunda ke yokato. Onggɨt gar ke utkunda rɨga bobo wɨngɨrɨnd opimemb jɨ rɨga, yɨpa Areopago memba Dionisiyo, ɨ yɨpa kongga nyɨ da Damari, ɨ dɨde kwa nɨnda rɨga.