Search form

Ɨtaikena Peba 17:4

4Ɨ towa wɨngɨrɨnd nɨnda Ju rɨga, ɨ jogjog Godɨnd ewangaya Grik rɨga, ɨ dɨde ma yɨpa kɨma ukoi nyɨ konggapiya Polɨmna yɨtkak ɨmɨnjog ke akatento, dɨde ket yɨpand b'atoukɨto Pol ake Sila kɨma.