Search form

Ɨtaikena Peba 17:5

5Ajɨ Ju rɨgap ten nonyɨk eponento, dɨde ket nɨnda negɨr omnɨka rɨga emdɨto maketɨnd yɨpand ton kɨma bobo aukam. Seg ton ket onggɨt taunɨnd ukoi soro kɨma b'okta arara aena wuwenonj. Ɨ ton ket wuwonj Yasonɨmna met wa, dɨde ket Pol ake Sila oraka eyeno ten iyoyɨm de rɨga bobo wa pɨlwa.