Search form

Ɨtaikena Peba 17:6

6Ɨ re ton maka Pol ake Sila adaro, ton ket Yason dɨde nɨnda gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar emdɨto, dɨde ket ɨgnaɨgna eito taun wɨp iyoi rɨga wa pɨlwa de b'ɨsagɨkapu pɨpmet wa odede b'okta ara kɨma da, “Onggɨtyam nɨmog rɨgap re kea rɨga negɨr kɨma nonysɨpsɨp omnɨka eyeninonda komkesa gowukoyɨnd. Ɨ ton kea opendonda dɨkɨnd.