Search form

Ɨtaikena Peba 17:7

7Ɨ Yason kea ten ara emokonj obai omnam. Dɨde onggɨt komkesa rɨgap re Roma kantri mopyam king Kaisamna gog im erbeka eyenanj odede yɨt kɨma da ɨta yɨpa b'enga king yena re yogenai da Yesu.”