Search form

Ɨtaikena Peba 17:9

9Sɨ onggɨt penaemb ton b'ɨsagɨka yoramito Yason dɨde ton kɨma rɨga wa pɨlɨnd odede da, “Wɨn kea ukoi negɨr yomnɨkonda. Sɨ wɨn b'ogla undwasya onggɨtyam waina omnɨki negɨrɨmna mɨra wulkɨp. Seg ra ket wɨn menon okasya.” Sɨ Yason dɨde ton kɨma rɨgap ket towa mɨra wulkɨp akauto. Seg ket taun wɨp iyoi rɨgap ten engauto menonɨm.