Search form

Ɨtaikena Peba 18:10

10Mop nokɨp Kon ɨta man kɨma, sɨ onggɨt paemb makwa yete metɨjgas men negɨr omnam. Ɨ kwa onggɨt taunɨnd Koina rɨga re ma yɨpa kɨma im wekeny, ajɨ ton makaya yɨrkokar yokasi.”