Search form

Ɨtaikena Peba 18:12

12Ɨ onggɨt kak ke, re Galiyot Roma gabmani mopyam yɨbnonj Akaya eriya wɨngɨrɨnd, komkesa Ju rɨgap yɨpand soro kɨma singi aukɨto Polɨnd ejgatam. Sɨ ton Polɨnd yɨmɨnd yokato, dɨde ket yiyo de b'ɨsagɨkapu pɨpmet wa.