Search form

Ɨtaikena Peba 18:13

13Ɨ re ton Polɨnd yiyo de Galiyom pɨlwa, Ju rɨgap endento da, “Onggɨt rɨgate sowaina gog arbekiny, dɨde danda kɨma rɨga ugowa eyeniny Godɨnd ewangayam b'enga nya ke.”