Search form

Ɨtaikena Peba 18:14

14Ɨ re pop Pol sisɨl yɨt opurenam awonj, Galiyo daka Ju rɨga amninonj da, “Ju rɨga! Wɨn utkunda! Rako ton ɨmɨnjog kantri gog erbeka mɨle yomnɨk, o ukoi bebɨg kɨma negɨr mɨle yomnɨk, sɨ kon b'ogɨl e b'ɨsagɨka omnɨken onggɨt rɨgam pɨlɨnd yena re wɨn iya kor pɨlwa.