Search form

Ɨtaikena Peba 18:15

15Ajɨ rada onggɨtyam waina b'arkita re waina ouyaena yɨtkak gatab e ɨ waina rɨga nyɨ gatab im ɨ dɨde waina gog gatab e, sɨ wɨn b'ogla walenggyam yɨr teyenindam. Kon ma singi en b'ɨsagɨka rɨga awowɨm onggɨt gatab.”