Search form

Ɨtaikena Peba 18:17

17Ɨ re ton bau wa opekto, komkesa rɨgap Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met yɨr ɨpka mopyam rɨga Sostenend yokato, dɨde ipowa yiyeno onggɨt b'ɨsagɨkapu pɨpmet wɨp ke. Sɨ Galiyo kea onggɨtyam mɨle yɨr yongonj, ajɨ ton makwa nangga na yomnɨkonj onggɨt gatab.