Search form

Ɨtaikena Peba 18:18

Pol Ɨtendonj Antiyok Taun wa

18Ɨ Pol nɨnda bibɨr kɨma omanda Korinto taunɨnd wɨmena yikenenonj. Seg ton ket wɨdaemb yɨt amninonj gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar. Ɨ re ton Kengkrea wa opento, Pol ket mopngɨi b'ɨpkonj, mop nokɨp ton naskand yɨpa mɨle omnɨkam danda kɨma tɨrɨr omni yɨt yindonj Godɨm pɨlwa, ɨ keamb jɨ onggɨtyam tɨrɨr omni wɨn b'undwatonj. Seg ton ket gɨga nya yiwatonj Siriya wa. Priskila ake Akwila molkongga todaka kea ton kɨma yɨpand ekonda.